ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1241402
Page Views 1579212
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัฒตรา ขจรกุลโชค
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระวัฒน์ หาวงค์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา บุญสะอาด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรวดี แสงจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนาพร เมืองมูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาดา วงษ์เมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุจน์ คอนสิงห์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภาสกร สีบุตรดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิราวรรณ อินปัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและการคลัง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนัชกร บุญสะอาด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรนิษฐา ลาสม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลจิรภาส์ ชานุวัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ม.5/1