คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์พิศา อุ่นศิลป์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมยุรฉัตร ทองแดง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องภพ เนตรทิพย์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ กันล้อม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคาร สถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรภัทร โพตะกาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤสรณ์ ฉิมมาป้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา วงศ์พิมเสน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภควดี จันทะวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเศกสรรค์ ผะสม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสกาวรัตน์ ทองก่อ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1