ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปิยวัฒน์ แสงคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนนทลี สะคำภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนพรัตน์ ขอบทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววนารี อ้างอิง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1