ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปิยวัฒน์ แสงคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนนทลี สะคำภา
ครู คศ.2

นางสาวนพรัตน์ ขอบทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาววนารี อ้างอิง
ครูผู้ช่วย