ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวิชยุตน์ สิทธิมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายราวิน ชาแดงวงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1