กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิชยุตม์ สิทธิมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุภาพรรณ ประสพดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2