ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุปราณี คำแปง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิติมา ธงประเสริฐ
พนักงานราชการ