กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐ ศุภสาร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฐิติมา ธงประเสริฐ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1