ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุปราณี คำแปง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิติมา ธงประเสริฐ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1