ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565