ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปราโมทย์ บุญอิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจีรศักดิ์ ครุธนาค
ครูอัตราจ้าง