งานบริหารทั่วไป

นายวิชยุตม์ สิทธิมา
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายพงศกร ซาเซียง
ครูผู้ช่วย