ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุทัศน์ มันตะสูตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2