กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุรภา ปุญยะศิริ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมาริษา บุญญานุรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1