ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิภาพรรณ รอดพ่าย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร จันทร์โท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0