งานวิชาการ

นางสาวนนทลี สะคำภา
ครู คศ.3
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวฐิติมา ธงประเสริฐ
พนักงานราชการ

นางสาววิภาดา วงษ์เมือง
ครูอัตราจ้าง