ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวลาวัลย์ กันภัย
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายชนะวงษ์ มุมแดง
ครูผู้ช่วย