ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายยรรยง ชายโสภา
ครู คศ.3