ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวลาวัลย์ กันภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายชนะวงษ์ มุมแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1