กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายยรรยง ชายโสภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2