ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายราวิน ชาแดงวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0852704588
อีเมล์ : nene_1981@windowslive.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
2553 หลักสูตรประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล Best Practice ระดับดีเด่น วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Funny Time
2 รางวัลชนะเลิศการประกวดมีดีมาโชว์ครั้งที่ ๑ "การแสดงเทิดพระเกียรติ"
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด "หางเครื่องไทย" สำนักศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
4 รางวัลชมเชย การประกวดหางเครื่องเยาวชน ในงานไทคัพ ภาคเหนือ 2554
5 รางวัลชมเชยการประกวด "ศิลปวัฒนธรรม Got Talent" งานกาชาด 2555 จังหวัดพิษณุโลก
6 รางวัลเหรียญทอง แดง Cross word ม. 4-ม. 6 ระดับภาค งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่
7 รางวัลเหรียญทอง Cross word ม. 4-ม. 6 ระดับภาค งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์
8 รางวัลเหรียญเงิน การแสดงตลกระดับ ม.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
9 รางวัลเหรียญทอง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับ ม.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
10 รางวัลเหรียญทอง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับ ม.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62
11 รางวัลเหรียญทอง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับ ม.1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62
12 ชนะเลิศ Cross word ม. 4-ม. 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
13 ชนะเลิศ Cross word ม. 4-ม. 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62