ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสเเละวันขึ้นปีใหม่ 29 ธันวาคม 2560
นาย สุวรรณจันทกาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเเละวันขึ้นปีใหม่ 29 ธันวาคม 2560 ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ฝึกภาษากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอยู่ร่วมกัน ด้านคุณธรรมจริยธรรม เเละการปรับตังเป็นต้น อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานมีความกระตือรือร้น เเละมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ..........................ภาพ/ข่าว ศศิธร  จันทร์โท งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2561,14:42   อ่าน 292 ครั้ง