ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 นายกร  เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครู และ ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตย์ป่าพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่และ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต......................นางสาวศศิธร  จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,09:06   อ่าน 174 ครั้ง