ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไร พร้อมคณะ มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ศึกษานิเทศอิทธิพงษ์    ตั้งสกุลเรืองไร พร้อมคณะ มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .....................................ศศิธร   จันทร์โท  ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,18:12   อ่าน 339 ครั้ง