ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1241422
Page Views 1579232
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
2. ครูเป็นครูมืออาชีพ
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล