ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
05 ส.ค. 56 วันภาษาไทย
26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่
13 เม.ย. 55 กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์
บริหารงานวิชาการ
15 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 English Day
ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
08 ธ.ค. 54 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย นศท. ชั้นปี๑-๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 ธ.ค. 54 วันพ่อแห่งชาติ
ห้องโสตทัศนศึกษาหยีวิยม 3 ฝ่ายงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
30 พ.ย. 54 ประชุมและกำหนดการฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
ห้องประชุม ๒๐๒ สโมสรบันเทิงเทพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุมนุมรักษาดินแดน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 พ.ย. 54 ถึง 25 พ.ย. 54 ซักซ้อม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม
ศูนย์ฝึกที่ ๒ โรงเรียนนครไทย นศท. ชั้นปีที่ ๑-๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 พ.ย. 54 ถึง 20 พ.ย. 54 การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ทุกกลุ่มสาระ
09 พ.ย. 54 กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง

                  ด้วยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง จะจัดกิจกรรมสืบสานละเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความชื่นชม และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป

บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารสวนตำบลสวนเมี่ยง
08 พ.ย. 54 ถึง 30 มี.ค. 55 ธนาคารขยะ เพื่อคุณภาพชีวิต
ธนาคารขยะโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กีฬาภายใน
สนามกฬีโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา